Обухівський міський голова

Левченко Олександр Миколайович

Левченко
Олександр Миколайович

Управління ПФУ в м. Обухів
Міськрайонний центр зайнятості
ДПІ в Обухівському районі
Житлово-комунальне господарство
Обухівський РВ ГУ ДСНС України в Київській області

Посилання на офіційні сайти:

Офіційне Інтернет-представництво Президента України
Кабінет міністрів України
Верховна рада України
Київська обласна державна адміністрація
Конституція України
Інвестиційний сайт Київської області

 

 

 

фінансове управління

 

Медвідчук Ніна Іванівна 
Начальник управління 

 м. Обухів,  ул.Малишка,6
 5-04-07
 finansobuh@ukr.net

Михайлюк Ольга Петрівна
Заступник начальника управління,
начальник відділу бухгалтерського обліку 
- головний бухгалтер 

 

 м. Обухів, вул.Малишка,6
 5-02-84
 finansobuh@ukr.net

Федоряка Ірина Олексіївна
Начальник бюджетного відділу

 

 м. Обухів, вул.Малишка,6
 5-00-32
 finansobuh@ukr.net

Черняк Валентина Петрівна
Начальник відділу доходів
 

 

 м. Обухів, вул.Малишка,6
 5-06-51
 finansobuh@ukr.net


ПОЛОЖЕННЯ
про фінансове управління виконавчого комітету
Обухівської міської ради

1. Фінансове управління виконавчого комітету Обухівської міської ради (далі – Управління, скорочена назва – фінансове управління виконкому Обухівської міської ради) є структурним підрозділом виконкому Обухівської міської ради та підпорядковується Головному фінансовому управлінню Київської обласної державної адміністрації, раді, виконавчому комітету.
2. Управління в своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства фінансів України, наказами начальника Головного фінансового управління обласної держадміністрації, розпорядженнями голови Київської обласної держадміністрації, розпорядженнями Обухівського міського голови, рішеннями виконавчого комітету Обухівської міської ради, а також цим Положенням.
3. Основними завданнями Управління є:
3.1. Забезпечення реалізації державної політики.
3.2. Складання і подання на розгляд Обухівського міськвиконкому та міській раді проекту бюджету міста, звітування перед міськвиконкомом та міською радою про його виконання.
3.3. Отримання від усіх суб’єктів підприємницької діяльності незалежно від форм власності інформації, передбаченої законодавчими актами, для складання і виконання бюджету.
3.4. Розроблення пропозиціїй з удосконалення методів фінансового і бюджетного планування та фінансування витрат.
3.5. Підготовка пропозицій щодо фінансового забезпечення заходів соціально-економічного розвитку міста.
3.6. Здійснення контролю за дотриманням підприємствами, установами, організаціями чинного законодавства щодо використання виділених ними бюджетних коштів та цільових фондів, утворених міською радою.
3.7. Здійснення загальної організації та управління виконанням місцевого бюджету, координація діяльності учасників бюджетного процесу з питань виконання бюджету.
4. Управління відповідно до покладених на нього завдань:
4.1. Розробляє і доводить до головних розпорядників бюджетних коштів інструкції з підготовки бюджетних запитів.
4.2. Визначає порядок та терміни розроблення бюджетних запитів головними розпорядниками бюджетних коштів.
4.3. Проводить на будь-якому етапі складання і розгляду проекту місцевого бюджету аналіз бюджетного запиту, поданого головним розпорядником бюджетних коштів, щодо його відповідності меті, пріоритетності, а також дієвості та ефективності використання бюджетних коштів.
4.4. Приймає рішення про включення бюджетного запиту до пропозиції проекту місцевого бюджету перед поданням його на розгляд міської ради.
4.5. Бере участь у розробці балансу фінансових ресурсів міста, аналізує соціально-економічні показники розвитку міста та враховує їх при складанні міського бюджету.
4.6. Організовує роботу, пов’язану зі складанням проекту міського бюджету. Здійснює у процесі виконання місцевого бюджету за доходами прогнозування та проводить аналіз доходів міського бюджету.
4.7. Організовує виконання міського бюджету по доходах і видатках. Разом з міськими відділами, управліннями, податковою службою, відділенням Державного казначейства забезпечує надходження до міського бюджету та вживає заходів до ефективного витрачання бюджетних коштів.
4.8. Готує пропозиції про діяльність запровадження на території міста місцевих податків, зборів, а також пільг.
4.9. Забезпечує захист фінансових інтересів держави та здійснює у межах своєї компетенції контроль за виконанням актів законодавства з фінансово-бюджетних питань.
4.10. Складає розпис доходів і видатків міського бюджету, забезпечує фінансування заходів, передбачених міським бюджетом, приймає рішення про зміну розпису у межах річних бюджетних призначень, проводить в установленому порядку взаємні розрахунки міського бюджету з обласним бюджетом.
4.11. Здійснює фінансування підприємств, установ та організацій освіти, культури, науки, охорони здоров’я, фізичної культури та спорту, соціального захисту населення, переданих у встановленому законом порядку в управління виконкому Обухівської міської ради органами місцевого саомврядування, що представляють спільні інтереси територіальних громад, а також заходів, пов’язаних із розвитком житлово-комунального господарства, благоустроєм міста шляховим будівництвом, охороною довкілля та громадського порядку, інших заходів, передбачених законодавством.
4.12. Веде облік виконання міського бюджету і облік змін, що вносяться в установленому порядку до міського бюджету.
4.13. Розглядає звіти про виконання кошторисів видатків відділів виконавчого комітету міської ради, бюджетних установ та організацій, складає зведення про виконання бюджету міста і подає його обласному фінансовому управлінню. Інформує виконком про хід виконання міського бюджету для внесення його на затвердження міської ради.
4.14. Контролює правильність проведення виплат і відшкодуваннь за рахунок міського бюджету, передбачених чинним законодавством України.
4.15. Забезпечує в межах компетенції в бюджетних установах дотримання єдиних методологічних основ бухгалтерського обліку і звітності.
4.16. Бере участь у розробці пропозицій про вдосконалення структури місцевих органів виконавчої влади та здійснює контроль за витрачанням коштів на їх утримання.
4.17. Аналізує разом з державною податковою інспекцією в місті стан мобілізації доходів до відповідних бюджетів.
4.18. Відповідно до затверджених у міському бюджеті призначень здійснює фінансування видатків з міського бюджету.
4.19. Перевіряє правильність складання і затвердження кошторисів доходів і видатків бюджетних установ і організацій, вживає заходів щодо усунення причин їх виникнення.
4.20. Організовує своєчасний і якісний розгляд та вирішення пропозицій, заяв і скарг громадян та підприємств, установ, організацій, в межах своєї компетентності, вживає заходів щодо усунення причин їх виникнення.
4.21. Здійснює відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» контроль за дотриманням зобов’язань щодо платежів до місцевого бюджету на підприємствах і організаціях незалежно вд форм власності, сприяє здійсненню інвестиційної діяльності на території міста, удоскналенню механізму економічного стимулювання підприємств для збільшення експорту і підвищення його ефективності в області.
4.22. Забезпечує створення незалежних виробничих та соціально-побутових умов для працівників Управління.
4.23. Готує і надає міськів раді офіційні висновки про перевиконання чи недовиконання дохідної частини загального фонду міського бюджету для прийняття рішення про внесення змін до цього бюджету.
5. Управління має право:
5.1. Залучати спеціалістів інших підрозділів виконавчого комітету, підприємств, організацій, установ, об’єднань громадян (за погодженням з їхніми керівниками) для розгляду питань, що входять до його компетенції.
5.2. Одержувати безкоштовно для здійснення функцій, покладених на фінансове управління, інформації від статистичних та контролюючих органів з питань застосування законодавства в господарській діяльності підприємств, установ, організацій, місцевих органів виконавчої влади.
5.3. Скликати в установленому порядку наради з питань, що входять до його компетенції.
5.4. Одержувати від місцевих органів виконавчої влади матеріали для складання проекту міського бюджету, здійснення контролю за виконанням міського бюджету.
5.5. Одержувати від відповідних установ відомості щодо стану поточних бюджетних рахунків підприємств, установ і організацій, що фінансуються з міського бюджету.
5.6. Проводити у відділах виконавчого комітету, на підприємствах, в установах і організаціях, в установах банків та інших фінансово-кредитних установах і організаціях, незалежно від форм власності, перевірки фінансово-господарських документів, звітів, кошторисів, та інших документів, пов’язаних із зарахуванням, перерахуванням і використанням бюджетних коштів, а також отримувати необхідні пояснення, довідки і відомості, що виникають у процесі перевірок.
5.7. Обмежувати, а в необхідних випадках призупиняти фінансування з бюджету міста підприємств, установ і організацій при наявності фактів незаконного витрачання ними бюджетних коштів, а також при неподанні звітів про витрачання раніше виділених коштів з бюджету та іншої встановленої звітності, повідомленням про це їх керівників і в межах своєї компетенції, застосувати інші санкції, встановлені чинним законодавством.
Управління має також інші права, передбачені чинним законодавством.
6. Управління при виконанні покладених на нього функцій взаємодіє з іншими місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями, а також податковою службою, контрольно-ревізійною службою та відділенням Державного казначейства.
7. Управління очолює начальник (за рішенням сесії міської ради – заступник міського голови – начальник управління), який призначається на посаду і звільняється з посади міським головою.
8. Начальник управління (за рішенням сесії міської ради – заступник міського голови – начальник управління):
- здійснює керівництво діяльністю Управління, несе персональну відповідальність за виконання покладених на Управління завдань, визначає ступінь відповідальності заступника начальника Управління, керівників його структурних підрозділів та інших працівників;
- видає у межах своєї компетентності накази, організовує і контролює їх виконання;
- затверджує функціональні обов’язки працівників Управління;
- розпоряджається коштами в межах затвердженого кошторису витрат на утримання Управління, в установленому порядку призначає на посади працівників Управління;
- здійснює преміювання працівників Управління в межах запланованого фонду оплати праці, згідно чинного законодавства, та згідно Положення про преміювання, що затверджується міським головою.
9. Управління утримується за рахунок коштів міського бюджету.
10. Управління є юридичною особою, має свій самостійний баланс, реєстраційний рахунок у відділенні Державного казначейства, печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням.
11. Положення про фінансове управління затверджується рішенням сесії міської ради.