Обухівський міський голова

Левченко Олександр Миколайович

Левченко
Олександр Миколайович

Управління ПФУ в м. Обухів
Міськрайонний центр зайнятості
ДПІ в Обухівському районі
Житлово-комунальне господарство
Обухівський РВ ГУ ДСНС України в Київській області

Посилання на офіційні сайти:

Офіційне Інтернет-представництво Президента України
Кабінет міністрів України
Верховна рада України
Київська обласна державна адміністрація
Конституція України
Інвестиційний сайт Київської області

 

 

 

Положення про відділ молоді, фізичної культури та спорту виконавчого комітету Обухівської міської ради

 
1.  Відділ молоді, фізичної культури та спорту виконавчого комітету Обухівської міської ради (далі – відділ) є структурним підрозділом виконавчого комітету Обухівської міської ради, утворюється Обухівською міською радою, входить до  складу виконавчого комітету і в межах території Обухівської міської ради забезпечує виконання покладених на цей підрозділ завдань.

2. Відділ підпорядкований Обухівській міській раді, виконавчому комітету та Обухівському міському голові, а також підзвітний і підконтрольний Управлінню   молоді та спорту  Київської обласної державної адміністрації.

3.  Відділ є бюджетною, неприбутковою установою.

4.  Відділ у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства молоді та спорту України, інших центральних органів виконавчої влади, розпорядженнями Обухівського міського голови , рішеннями Обухівської міської ради та її виконавчого комітету, а також цим Положенням.

5.  Основним завданням відділу є забезпечення реалізації на території Обухівської міської ради державної політики у молодіжній сфері, сфері фізичної культури та спорту.

6.  Відділ  відповідно до покладених на нього завдань:
  6.1. здійснює разом із структурними підрозділами виконавчого комітету, громадянами, об'єднаннями громадян заходи щодо розвитку фізичної культури, спорту та молоді;
  6.2. виконує програми і здійснює заходи, спрямовані на забезпечення соціального та правового захисту молоді, сприяння соціальному становленню та розвитку молоді;
  6.3. координує діяльність органів місцевого самоврядування з питань реалізації державної політики стосовно молоді та розвитку фізичної культури і спорту;
  6.4. організовує і проводить фізкультурно-спортивні заходи серед широких верств населення, залучає їх до занять фізичною культурою і спортом, забезпечує пропаганду здорового способу життя;
  6.5. готує:
- пропозиції до проектів міських програм, планів і прогнозів з питань молодіжної політики, фізичної культури та спорту;
- пропозиції стосовно вдосконалення нормативно-правової бази з питань, що належать до його компетенції, і вносить їх в установленому порядку на розгляд  Обухівської міської ради та її виконавчого комітету;
- аналітичні матеріали і статистичну звітність з питань, що належать до його компетенції;
- проекти угод, договорів, меморандумів, протоколів зустрічей делегацій і робочих груп у межах своїх повноважень;
  6.6. розробляє разом із управліннями, відділами, іншими структурними підрозділами виконавчого комітету за участю об'єднань громадян проекти програм з питань молодіжної політики, фізичної культури і спорту, організовує роботу, пов'язану з їх виконанням, вносить в установленому порядку на розгляд міської ради та виконавчого комітету пропозиції щодо фінансового забезпечення цих програм;
  6.7. забезпечує:
- підготовку і проведення навчально-тренувальних зборів спортсменів, які беруть участь у спортивних змаганнях різних рівнів;
- формування і затвердження календарних планів проведення спортивних змагань та навчально-тренувальних зборів відповідно до єдиного календарного плану фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів, а також календарного плану проведення заходів із молодіжної політики;
- організацію і проведення заходів, передбачених календарними планами фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів, молодіжних заходів у межах коштів, виділених на розвиток фізичної культури і спорту та реалізації молодіжної політики;
- організацію роботи з фізичного виховання і провадження фізкультурно-оздоровчої діяльності у навчально-виховній сфері на принципах індивідуального підходу, пріоритету оздоровчої спрямованості, широкого використання різноманітних засобів і форм фізичного вдосконалення та безперервності процесу;
- здійснення у межах своїх повноважень заходів щодо соціального захисту спортсменів, зокрема спортсменів-інвалідів, ветеранів спорту, тренерів, інших фахівців з фізичної культури і спорту;
- в межах своїх повноважень здійснення заходів щодо активізації міжнародного співробітництва з питань, що належать до його компетенції;
  6.8. порушує в установленому порядку клопотання про нагородження спортсменів, тренерів та інших працівників сфери фізичної культури і спорту державними нагородами, присвоєння їм спортивних звань, а також про призначення державних стипендій олімпійським та паралімпійським чемпіонам, талановитим перспективним спортсменам, видатним спортсменам, тренерам та діячам фізичної культури і спорту міста;
- порушує в установленому порядку клопотання про нагородження молоді, а також про призначення стипендій талановитим студентам міста;
  6.9. забезпечує дотримання фізкультурно-оздоровчими і спортивними організаціями стандартів спортивної класифікації, нормативів з фізичної культури і спорту;
  6.10. організовує та бере участь у проведенні олімпіад, спартакіад, конкурсів, турнірів, виставок, фестивалів творчості, конференцій, форумів, інших заходів, спрямованих на підвищення культурно-освітнього рівня дітей і молоді;
  6.11.  забезпечує ефективне і цільове використання відповідних бюджетних коштів;
  6.12. розробляє проекти розпоряджень Обухівського міського голови, рішень Обухівської міської ради та виконавчого комітету, у визначених законом випадках - проекти нормативно-правових актів з питань реалізації молодіжної політики, фізичної культури та спорту;
   6.13. бере участь у розробленні проектів розпоряджень Обухівського міського голови, рішень Обухівської міської ради та виконавчого комітету , проектів нормативно-правових актів, головними розробниками яких є інші структурні підрозділи;
  6.14. сприяє:
- молодіжним, дитячим та іншим громадським організаціям у проведені ними роботи із молоддю;
- розвитку олімпійського та паралімпійського руху в місті;
- в межах своїх повноважень виконанню програм, розроблених молодіжними, дитячими та іншими громадськими організаціями;
- працевлаштуванню та зайнятості молоді, розвитку молодіжної підприємницької діяльності;
- залученню коштів підприємств, установ та організацій для соціальної підтримки молоді;
  6.15. забезпечує у межах своїх повноважень організацію самодіяльного масового спорту, фізичної культури і спорту серед інвалідів, ветеранів, організовує надання закладами фізичної культури і спорту оздоровчих послуг населенню та вживає заходів для розвитку мережі цих закладів;
  6.16. удосконалює форми і методи фізкультурно-оздоровчої роботи у виробничій та соціально-побутовій сфері з метою залучення широких верств населення до занять фізичною культурою і спортом;
- удосконалює в межах своїх повноважень систему пошуку і відбору талановитих та обдарованих дітей і молоді, сприяє їх підтримці;
  6.17. бере участь у розробленні та здійсненні заходів щодо створення та зміцнення матеріально-технічної бази об'єктів і споруд спортивного призначення;
  6.18. здійснює контроль у межах своїх повноважень за організацією та проведенням заходів з фізичної культури і спорту у місті, використанням фінансових і матеріальних ресурсів, що виділяються з міського бюджету з цією метою;
  6.19. забезпечує контроль за дотриманням законодавства з питань молодіжної політики, фізичної культури і спорту;
  6.20. вивчає, узагальнює та поширює передовий досвід роботи у сфері фізичної культури і спорту, молодіжної політики проводить з, цією метою методичні та науково практичні семінари, конференції, інші заходи;
  6.21. сприяє впровадженню у практику науково обґрунтованих систем фізичного виховання населення та підготовки спортсменів вищої категорії;
  6.22. вивчає потребу у фахівцях для організації роботи з розвитку фізичної культури, спорту та молоді, організовує підвищення їх кваліфікації;
   6.23. сприяє розвитку підприємництва, залученню інвестицій у сфері фізичної культури і спорту, подає консультаційно-методичну допомогу суб'єктам господарювання з питань ліцензування фізкультурно-оздоровчої та спортивної діяльності;
  6.24. комплектує склад збірних команд міста за видами спорту, забезпечує організацію підготовки та участі спортсменів у змаганнях усіх рівнів, сприяє розв'язанню їх житлово-побутових проблем та створенню максимально сприятливих умов для тренувань;
  6.25. взаємодіє з місцевими осередками спортивних організацій (федерацій, асоціацій, спілок, об'єднань тощо) з питань розвитку відповідного виду спорту; 
  6.26. залучає до розв'язання актуальних проблем фізкультурно-спортивного руху громадські організації фізкультурно-спортивної спрямо­ваності;
  6.27. організовує і удосконалює систему пошуку, відбору талановитих та обдарованих дітей, роботу з підготовки спортивного резерву, сприяє збереженню та вдосконаленню роботи спортивної школи;
  6.28. забезпечує у межах своїх повноважень здійснення заходів щодо активізації міжнародного співробітництва з питань фізичної культури і спорту;
  6.29. бере участь у забезпеченні фінансування проведення спортивно-фізкультурних заходів на території міста в установленому порядку ;
   6.30. здійснює контроль за технічним станом та ефективністю використання фізкультурно-оздоровчих і спортивних об'єктів, що належать до сфери управління міської ради, разом з керівниками закладів відповідає за дотримання правил безпеки під час проведення масових спортивних заходів на цих об'єктах;
  6.31. сприяє створенню цільових благодійних фондів, діяльність яких спрямована на підтримку фізкультурно-спортивних програм, активізацію фізкультурно-оздоровчої роботи та спорту серед інвалідів, надає організаційну та консультаційно-методичну допомогу громадським організаціям фізкультурно-спортивної спрямованості;
  6.32. у межах повноважень сприяє в установленому порядку інформаційно-пропагандистській та видавничій діяльності з питань молодіжної політики, фізичної культури і спорту;
  6.33. здійснює заходи, спрямовані на пропагування сімейних цінностей, підвищення рівня правової обізнаності молодих сімей, забезпечення соціального і правового захисту молодих сімей;
  6.34. вживає в межах своїх повноважень заходів до утвердження здорового способу життя у дитячому та молодіжному середовищі, проводить інформаційно-просвітницьку роботу щодо протидії поширенню соціально небезпечних хвороб серед дітей і молоді;
  6.35. забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно державної таємниці, здійснення контролю за її збереженням у відділі;
  6.36. бере участь у підготовці звітів Обухівського міського голови  для їх розгляду на засіданнях виконавчого комітету та  Обухівської міської ради;
  6.37. забезпечує здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції;
  6.38. розглядає в установленому законодавством порядку звернення громадян;
  6.39. опрацьовує запити і звернення народних депутатів України, Київської обласної ради  та депутатів Обухівської міської ради;
  6.40. забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої він є;
  6.41. забезпечує у межах своїх повноважень виконання завдань мобілізаційної підготовки, цивільного захисту населення, дотримання вимог законодавства з охорони праці, пожежної безпеки;
  6.42. організовує роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів;
  6.43. забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом;
  6.44. бере участь у вирішенні відповідно до законодавства колективних трудових спорів (конфліктів);
  6.45. забезпечує захист персональних даних;
  6.46. виконує інші функції відповідно до покладених на нього завдань.

7.  Відділ має право: алучати до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих питань спеціалістів, фахівців інших структурних підрозділів виконавчого комітету, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), представників громадських об’єднань (за згодою);

вносити в установленому порядку пропозиції щодо удосконалення роботи виконавчого комітету у відповідній галузі;

отримувати в установленому порядку від інших структурних підрозділів виконавчого комітету, органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх форм власності та їх посадових осіб інформацію, документи та інші матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

скликати в установленому порядку конференції, наради, семінари з питань, що належать до його компетенції.

8.  Відділ в установленому законодавством порядку та у межах повноважень взаємодіє з іншими структурними підрозділами та апаратом виконавчого комітету , іншими органами місцевого самоврядування, територіальними органами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, а також підприємствами, установами та організаціями( у тому числі громадськими) з метою створення умов для провадження послідовної та узгодженої діяльності, необхідної для належного виконання покладених на нього завдань та здійснення запланованих заходів.

9.   Відділ очолює начальник, який призначається на посаду і звільня­ється з посади Обухівським міським головою згідно із законодавством про службу в органах місцевого самоврядування  в установленому законодавством порядку.

   На посаду начальника відділу призначається особа з повною вищою освітою відповідного професійного спрямування за освітньо кваліфікаційним рівнем магістра або спеціаліста. Стаж роботи в органах місцевого самоврядування на керівних посадах не менше 3 роки, на керівних посадах в інших сферах  управління не менше 4 років.
10.  Начальник відділу:

здійснює керівництво діяльністю відділу, несе відповідальність за виконання покладених на відділ завдань, сприяє створенню належних умов праці у відділі;

затверджує посадові інструкції працівників структурного підрозділу та розподіляє обов’язки між ними;

представляє інтереси структурного підрозділу у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами виконавчого комітету, з територіальними органами міністерств, іншими  органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями - за дорученням Обухівського міського голови та його заступників;

подає на затвердження Обухівського міського голови проекти кошторису та штатного розпису структурного підрозділу в межах визначеної граничної чисельності та фонду оплати праці його працівників;

подає на затвердження до Обухівської міської ради положення про відділ;

розпоряджається коштами у межах затвердженого Обухівською міською радою кошторису відділу;

планує роботу відділу, вносить пропозиції щодо формування планів роботи виконавчого комітету;

вживає заходів до удосконалення організації та підвищення ефективності роботи відділу;

звітує перед Обухівською міською радою та її виконавчим комітетом про виконання завдань та затверджених планів роботи;

може входити до складу виконавчого комітету Обухівської міської ради;

вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях виконавчого комітету  питань, що належать до його компетенції , та розробляє проекти відповідних рішень;

бере участь у засіданнях  міської ради та її виконавчого комітету;

здійснює добір кадрів до відділу;

організовує роботу з підвищення рівня професійної компетентності  працівників відділу;

надає пропозиції у порядку, передбаченому законодавством про службу в органах місцевого самоврядування, про призначення працівників відділу, готує подання про  їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності;

проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень відділу;

забезпечує дотримання працівниками відділу правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни;

видає у межах своїх повноважень накази, організовує контроль за їх виконанням;

у межах своєї компетенції координує роботу  Дитячо-юнацької спортивної школи міста Обухова та Комунальної організації «Обухівський міський спортивний комплекс»;

здійснює інші повноваження, визначені законом.

Повинен  знати:
Конституцію України, Бюджетний кодекс України;закони України: «Про державну службу», «Про службу в органах місцевого самоврядування;, законодавство про боротьбу з корупцією, та інші закони з питань організації та діяльності органів місцевого самоврядування, укази і розпорядження Президента України , постанови Верховної Ради України, постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України, розпорядчі документи, методичні матеріали фінансових і контрольно-ревізійних органів з  що стосуються діяльності відділу; практику застосування нормативно-правових актів щодо напрямку діяльності відділу; основи регіонального управління, економіки та управління персоналом,  організації праці та управління; форми та методи роботи із ЗМІ; інструкцію з діловодства у виконавчому комітеті Обухівської міської ради; основи психології; фінансів; правила внутрішнього  трудового розпорядку, правила ділового етикету; правила охорони праці та протипожежної безпеки; основні програми роботи на комп»ютері; державну мову.
Несе відповідальність за невиконання, неякісне або несвоєчасне  виконання  своїх посадових обов’язків,  бездіяльність або невикористання  наданих йому прав, порушення вимог загальних  правил поведінки державного службовця та обмежень, пов’язаних з прийняттям  на  службу в органах місцевого самоврядування та її проходженням.
11. Накази керівника відділу, що суперечать Конституції та законам України, актам Президента України, Кабінету Міністрів України, міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, можуть бути скасовані рішенням міської ради або її виконавчого комітету, управлінням молоді та спорту Київської обласної державної адміністрації.

12.   Управління утримується за рахунок коштів міського бюджету.

Граничну чисельність і фонд оплати праці працівників управління визначає Обухівський міський голова  у межах затвердженої міською радою штатної чисельності та відповідних бюджетних призначень.

Штатний розпис та кошторис відділу затверджує міський голова за пропозицією начальника відділу відповідно до Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 р. № 228.