Обухівський міський голова

Левченко Олександр Миколайович

Левченко
Олександр Миколайович

Управління ПФУ в м. Обухів
Міськрайонний центр зайнятості
ДПІ в Обухівському районі
Житлово-комунальне господарство
Обухівський РВ ГУ ДСНС України в Київській області

Посилання на офіційні сайти:

Офіційне Інтернет-представництво Президента України
Кабінет міністрів України
Верховна рада України
Київська обласна державна адміністрація
Конституція України
Інвестиційний сайт Київської області

 

 

 

Відділ оборонної роботи та зв’язків з правоохоронними органами

Карпенко Микола Васильович 
Начальник відділу оборонної роботи та
зв’язків з правоохоронними органами

 м. Обухів, вул. Малишка 6
 5-06-69
 50669@ukr.net


  

ПОЛОЖЕННЯ

(нова редакція)

про відділ оборонної роботи та взаємодії з правоохоронними органами виконавчого комітету Обухівської міської ради

 

 

1. Загальні положення

 

1.1. Відділ оборонної роботи та взаємодії з правоохоронними органами виконавчого комітету Обухівської міської ради  (далі – відділ) є структурним підрозділом виконавчого комітету Обухівської міської ради, що утворюється міською радою.

1.2. Відділ підпорядковується Обухівській міській раді та її виконавчому комітету, міському голові, здійснює свої повноваження та функції під  керівництвом міського голови та заступника міського голови, згідно з розподілом обов’язків.

1.3. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, розпорядженнями міського голови  та цим Положенням.

 

2. Основними завданнями відділу є:

 

2.1. З питань оборонної і мобілізаційної  роботи:

· забезпечення виконання законодавства з питань оборони;

· організація, планування і здійснення заходів щодо оборонної роботи;

· організація, координація, методологічне та методичне забезпечення заходів з оборонної роботи на підпорядкованих підприємствах, установах та організаціях;

· забезпечення виконання вимог чинного законодавства щодо мобілізації матеріально-технічних та інших ресурсів в умовах особливого періоду;

· організація взаємодії з військовими частинами, установами та   організаціями Збройних сил України;

 

2.2. З питань взаємодії з правоохоронними органами:

· підготовка проектів розпоряджень, доручень міського голови, рішень міської ради та виконавчого комітету  з питань законності і правопорядку, додержання прав та свобод громадян;

· забезпечення координації дій та сприяння правоохоронним органам міста, на які покладено обов'язки здійснювати боротьбу зі злочинністю, її організованими формами, виконання вимог чинного законодавства України з питань зміцнення правопорядку та законності у межах компетенції визначених Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні», іншими законодавчими актами України з питань правоохоронної діяльності;

· сприяння у проведенні заходів, спрямованих на охорону громадського порядку та дорожньої безпеки, боротьби зі злочинністю;

· сприяння виконанню актів законодавства України з питань громадянства, пов’язаних з перебуванням іноземців та осіб без громадянства на території міста, протидії нелегальній міграції;

· участь у роботі адміністративної комісії, координація діяльності громадських формувань з охорони громадського порядку та державного кордону;

· у разі оголошення зони надзвичайної ситуації у зв'язку із стихійним лихом, аварією, катастрофою, пожежею, іншими надзвичайними ситуаціями сприяння здійсненню передбачених законодавством заходів, пов’язаних із підтриманням громадського порядку, рятуванням людей, захистом їх прав та збереженням матеріальних цінностей:

· здійснення аналізу та оцінки криміногенної обстановки у місті, виявлення тенденцій до її ускладнення, визначення пріоритетних напрямів боротьби з організованими формами злочинності та вжиття заходів щодо локалізації злочинного впливу криміналітету на суспільні, економічні та політичні процеси у місті;

· розроблення пропозицій щодо запобігання встановленню злочинними угрупованнями корумпованих зв’язків із державними службовцями та посадовими особами, втягненню їх у протиправну діяльність;

· організація контролю за виконанням заходів щодо запобігання корупції серед  службових осіб органів місцевого самоврядування, особливо у підрозділах, де високий ризик корупційних проявів;

·  вивчення, узагальнення і поширення передового досвіду правоохоронної діяльності, організація роботи з роз'яснення антикорупційного законодавства серед службових осіб місцевого самоврядування;

 

 

3. Відділ відповідно до покладених на нього завдань:

 

3.1.З  питань оборонної і мобілізаційної роботи:

· координує виконання завдань щодо територіальної оборони, вирішення питань організації цивільної оборони, виконання органами управління у справах цивільної оборони покладених на них завдань;

· сприяє організації надання підприємствами, установами та організаціями комунально-побутових послуг і ресурсів, виробництва та постачання продукції, електро- і теплоенергії Збройним силам України, іншим військовим формуванням на договірних засадах та контролю за їх виконанням підприємствами, які розташовані на території міста;

· координує питання організації надання у визначеному законодавством порядку   підприємствам установам і організаціям Збройних сил України, іншим військовим формуванням службових приміщень і житлової площі;

· сприяє контролю за організацією військового обліку і підготовкою громадян України до військової служби, у тому числі допризовної підготовки молоді, призовників з військово-технічних спеціальностей та військово-патріотичного виховання;

· узгоджує питання щодо забезпечення приписки і призову громадян на строкову військову службу та військовозобов’язаних на навчальні (або перевірочні) і спеціальні збори та під час мобілізації, проводить аналіз стану роботи з приписки та призову громадян;

· сприяє реалізації права на соціально-економічний та соціально-правовий захист військовослужбовців та осіб, звільнених у запас або відставку, членів їх сімей, а також членів сімей військовослужбовців, які загинули (померли), пропали безвісти, стали інвалідами під час проходження військової служби або потрапили в полон у ході бойових дій (війни) чи під час участі в міжнародних миротворчих операціях;

· узгоджує питання щодо забезпечення підготовки пунктів відділу виконавчого комітету до розгортання, приведення їх в готовність для використання, забезпечення зв’язком та оргтехнікою в особливий період та підтримання їх у мирний час в готовності до використання;

· готує проведення засідань ради оборони виконавчого комітету міської ради в особливий період;

·  забезпечує підготовку громадян до військової служби, а також загальне військове навчання у воєнний час;

· організовує здійснення контролю за використанням і охороною наданих у встановленому порядку для потреб оборони земельних, водних та інших природних ресурсів згідно із законодавством;

· організовує взаємодію з  установами та організаціями Збройних сил України;

забезпечує:

· додержання відповідними відділами, управліннями виконавчого комітету та підпорядкованими підприємствами законодавства щодо соціального захисту ветеранів війни та прирівняних до них осіб, військовослужбовців, звільнених з військової служби, надання пільг і допомоги сім’ям військовослужбовців строкової служби;

· проведення роботи щодо соціальної та професійної адаптації звільнених військовослужбовців;

· участь в організації роботи місцевих органів виконавчої влади в умовах воєнного стану;

· організацію взаємодії з командуванням військових частин в умовах воєнного стану;

· організацію роботи з шефства над військовими частинами Військово-Морських Сил Збройних сил України та військовими частинами Збройних сил України;

· розробляє та подає міському голові проекти нормативно-правових актів з питань мобілізаційної підготовки та мобілізації;

· організує планування, розроблення і проведення заходів з мобілізаційної підготовки та мобілізації, у т. ч. переведення  господарства міста на роботу в умовах особливого періоду та здійснює  контроль за їх виконанням;

· бере участь у формуванні проекту основних показників мобілізаційного плану міськвиконкому;

· координує розроблення проектів мобілізаційного плану, довгострокових і річних програм мобілізаційної підготовки і вживає заходів до забезпечення їх виконання;

· організує доведення встановлених мобілізаційних завдань до виконавців;

· бере участь в укладенні договорів (контрактів) про виконання мобілізаційних завдань (замовлень) з підприємствами, установами і організаціями;

· вживає заходів до виконання підприємствами, установами і організаціями мобілізаційних    завдань відповідно до укладених договорів;

· подає пропозиції щодо передачі мобілізаційних завдань (замовлень) іншим   підприємствам, установам та організаціям у разі ліквідації (реорганізації) підприємств, установ та організацій;

· здійснює контроль за створенням, зберіганням та обслуговуванням мобілізаційного резерву матеріально-технічних ресурсів на підприємствах, установах та організаціях міста;

· контролює здійснення заходів з мобілізаційної підготовки підприємствами, установами та організаціями з метою сталого функціонування господарства міста в особливий період;

· організує роботу, пов’язану з визначенням можливості задоволення потреб Збройних Сил, інших військових формувань, національної економіки та забезпечення життєдіяльності населення міста в особливий період;

· організує роботу з бронювання військовозобов’язаних та контроль за веденням їх обліку, забезпечує подання відповідної звітності, подає пропозиції щодо бронювання військовозобов’язаних на період мобілізації та у воєнний час;

· забезпечує подання державним органам інформації, необхідної для планування та здійснення мобілізаційних заходів;

· готує і доводить іншим структурним підрозділам міської ради вказівки щодо виконання актів з питань мобілізаційної підготовки та мобілізації;

· забезпечує додержання режиму таємності під час здійснення заходів з мобілізаційної підготовки;

· готує щорічну доповідь про стан мобілізаційної готовності та про хід виконання довгострокових і річних програм мобілізаційної підготовки;

   

3.2.З питань взаємодії з правоохоронними органами:

·         організовує взаємодію та здійснює координацію дій виконавчого комітету з органами прокуратури, внутрішніх справ, служби безпеки, державної податкової адміністрації у місті, митницями та підрозділами Державної прикордонної служби України;

·         вносить пропозиції і готує питання для розгляду на засіданнях  виконавчого комітету, сесіях міської ради, робочих нарадах міського голови за участі керівників правоохоронних та контролюючих органів міста, здійснює контроль за реалізацією їх рішень;

·         сприяє у проведенні спільних заходів правоохоронних органів міста і району у боротьбі з організованою злочинністю, тероризмом, незаконним обігом зброї і наркотичних засобів, контрабандою, нелегальною міграцією, крадіжками культурних цінностей та вантажів, що перевозяться територією міста, а також у сфері зовнішньоекономічної діяльності;

·         готує на розгляд ради, виконавчого комітету щопівроку інформації про стан злочинності у місті і пропонує основні напрями боротьби з нею;

·         здійснює за дорученням міського голови розгляд заяв і пропозицій громадян, державних і громадських організацій з питань охорони правопорядку та боротьби із злочинністю, дотримання законності, готує  відповідні висновки та пропозиції;

·         разом з іншими державними і правоохоронними органами надає методичну і консультативну допомогу структурним підрозділам виконавчого комітету та працівникам з питань правоохоронної діяльності, протидії корупційним проявам серед службових осіб місцевого самоврядування та інших питань, віднесених до компетенції відділу;

·         спільно з  відділом організаційно-кадрової роботи виконавчого комітету здійснюють комплекс заходів, спрямованих на запобігання проявів корупції серед посадових осіб місцевого самоврядування ;

·         інформує Київську обласну державну адміністрацію   про стан боротьби з корупцією в органах місцевого самоврядування міста;

·         здійснює аналіз стану матеріально-технічного забезпечення правоохоронних органів і вносить міському голові  пропозиції щодо їх поліпшення;

 

4. Відділ має право:

 

4.1. З  питань оборонної роботи:

·         готувати і доводити структурним підрозділам  виконавчого комітету обов’язкові для виконання вказівки щодо впровадження в життя рішень з питань планування, методологічного та методичного забезпечення оборонної роботи;

·         перевіряти і визначати ефективність проведення заходів структурними підрозділами виконавчого комітету щодо розв’язання поточних проблем оборонного характеру;

·         залучати у встановленому законодавством порядку спеціалістів підрозділів виконавчого комітету, підприємств, установ, організацій, об’єднань громадян (за погодженням з їхніми керівниками) для розгляду питань, що належать до його компетенції;

·         одержувати в установленому законодавством порядку від підрозділів в, підприємств, установ та організацій інформацію, документи, інші матеріали, а від місцевих органів державної статистики – безоплатно статистичні дані, необхідні для виконання покладених на нього завдань, скликати в установленому порядку наради з питань, що належать до його компетенції.

4.2. Щодо зв’язків з правоохоронними органами:

·         одержувати в установленому законодавством порядку безоплатно від правоохоронних та контролюючих органів,  органів виконавчої влади та місцевого самоврядування інформацію, статистичні та інші дані, матеріали, що стосуються питань боротьби з організованою злочинністю і корупцією;

·         залучати в установленому законодавством порядку фахівців правоохоронних та контролюючих органів, місцевих органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, науковців до виконання заходів щодо забезпечення  підготовки  матеріалів  для  підготовки проектів рішень міської ради та її виконавчого комітету, конференцій, нарад та інших заходів, утворювати з цією метою робочі групи;

·         брати участь у роботі міжнародних конференцій, нарад, засідань міської ради та її виконавчого комітету, а також колегій правоохоронних та контролюючих органів, місцевих органів виконавчої влади, інших організаційно-профілактичних заходах правоохоронної спрямованості.

 

5. Організаційні засади діяльності відділу:

 

5.1. Відділ у процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє з органами Служби безпеки України, Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства оборони України, Державної прикордонної служби України, прокуратури, податковою адміністрацією, митними органами, судом, відділами,управліннями та іншими структурними підрозділами виконавчого комітету, а також з райдержадміністрацією, органами виконавчої влади, підприємствами, установами, організаціями та об’єднаннями громадян.

5.2. Структура відділу, його штатна чисельність затверджуються Обухівською міською радою за поданням заступника міського голови, керуючого справами виконавчого комітету.

5.3. Положення про відділ затверджується міською радою.

5.4. Діяльність відділу здійснюється на основі перспективних і поточних планів роботи, затверджених заступником міського голови згідно з розподілом обов’язків.

 5.5. Відділ утримується за рахунок коштів міського бюджету.

 

6. Начальник відділу:

·         призначається на посаду та звільняється з неї міським головою у встановленому чинним законодавством порядку. На посаду начальника відділу призначається особа з повною вищою освітою відповідного професійного спрямування за освітньо кваліфікаційним рівнем магістра або спеціаліста. Стаж роботи в органах місцевого самоврядування на керівних посадах не менше 3 роки, на керівних посадах в інших сферах  управління не менше 4 років.

·         здійснює керівництво діяльністю відділу, несе персональну відповідальність за виконання покладених на відділ завдань;

·         планує роботу відділу і забезпечує виконання перспективних і поточних планів роботи;

·         розподіляє обов’язки, розподіляє функціональні обов’язки його працівників, подає посадові інструкції на затвердження заступнику міського голови, керуючому справами виконавчого комітету і визначає ступінь відповідальності кожного працівника;

·         забезпечує у межах своїх повноважень здійснення контролю за діяльністю відділу, вживає заходів щодо її удосконалення;

·         за дорученням міського голови  вносить пропозиції щодо утворення робочих груп та комісій для вивчення та підготовки пропозицій з питань, що підлягають розгляду на сесіях ради та засіданнях виконавчого комітету, опрацювання проектів розпорядчих документів та з інших питань, що належать до компетенції відділу;

·         організовує взаємодію з іншими структурними підрозділами виконавчого комітету, райдержадміністрацією, територіальними органами міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, громадськими формуваннями з питань, що належать до компетенції відділу;

·         здійснює контроль за дотриманням працівниками відділу  вимог Закону України « Про місцеве самоврядування в Україні», рішень міської ради та її виконавчого комітету, розпоряджень міського голови, які визначають порядок контролю за виконанням документів, ведення діловодства та режим роботи з документами для службового користування і таємними документами;

·         здійснює інші повноваження, передбачені законодавством та положенням про відділ.