Обухівський міський голова

Левченко Олександр Миколайович

Левченко
Олександр Миколайович

Управління ПФУ в м. Обухів
Міськрайонний центр зайнятості
ДПІ в Обухівському районі
Житлово-комунальне господарство
Обухівський РВ ГУ ДСНС України в Київській області

Посилання на офіційні сайти:

Офіційне Інтернет-представництво Президента України
Кабінет міністрів України
Верховна рада України
Київська обласна державна адміністрація
Конституція України
Інвестиційний сайт Київської області

 

 

 

Юридичний відділ

Пушенко Наталія Володимирівна
Начальник юридичного відділу 

 м. Обухів, вул. Київська, 10
 5-04-68
 yur_viddilrada@ukr.net


ПОЛОЖЕННЯ
  про юридичний відділ виконавчого комітету Обухівської міської ради

1. Це Положення регулює питання діяльності юридичного відділу виконавчого комітету Обухівської міської ради.
2. Юридичний відділ утворюється як структурний підрозділ виконавчого комітету, Обухівської міської ради, кількість працівників якого залежить від обсягу, характеру та складності правової роботи. 

Для представлення інтересів держави в судах під час розгляду справ, стороною або третьою особою в яких є органи місцевого самоврядування, у складі юридичного відділу може утворюватись відповідний підрозділ або такі повноваження надаються окремій посадовій особі.

3. Юридичний відділ виконавчого комітету Обухівської міської ради ( надалі- юридичний відділ) у своїй діяльності керується Конституцією України та законами України, указами Президента України і постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, міжнародними договорами України, цим Положенням, а також іншими нормативно-правовими актами. З питань організації та проведення правової роботи юридичний відділ керується актами Мін'юсту України. 
4. Основним завданням юридичного відділу є організація правової роботи, спрямованої на правильне застосування, неухильне дотримання та запобігання невиконанню вимог законодавства, інших нормативних актів органами місцевого самоврядування, їх керівниками та працівниками під час виконання покладених на них завдань і функціональних обов'язків, а також представлення інтересів органів у судах. 
5. Юридичний відділ  підпорядковується безпосередньо міському голові. 
6. Юридичний відділ спрямовує, координує правову роботу, здійснює методичне керівництво та перевіряє її проведення: 
  - У виконавчому комітеті та його структурних підрозділах; 
  -  В апараті Обухівської міської ради;  
  - У самостійних підрозділах виконавчого комітету (де відсутній спеціаліст з юридичних питань), що підпорядковані йому, а також міністерствам та відомствам. 
8. Видання актів органів місцевого самоврядування міста, а також подання проектів чи їх погодження без попереднього розгляду та погодження з юридичним відділом не допускається. 
9. Пропозиції юридичного відділу  щодо  приведення актів та інших документів органів місцевого самоврядування, а також актів підприємств, що належать до сфери його управління, у відповідність із законодавством є обов'язковими для розгляду міським головою. 

У разі неврахування пропозицій юридичного відділу або часткового їх врахування відділ подає міському голові, письмовий висновок до проекту акта. 
10. Юридичний відділ відповідно до покладених на нього завдань:
  1) організовує та бере участь у забезпеченні реалізації державної правової політики в Обухівській міській раді та її виконавчому комітеті, правильному застосуванні законодавства в цих органах, у представленні їх інтересів в судах; 
  2) розробляє та бере участь у розробленні проектів нормативно-правових актів з питань, що належать до компетенції Обухівської міської ради та її виконавчого комітету( надалі – органів місцевого самоврядування); 
  3) перевіряє відповідність законодавству і міжнародним договорам України проектів актів, що подаються на підпис міському голові, погоджує (візує) їх за наявності віз керівників заінтересованих структурних підрозділів; 
  4) проводить юридичну експертизу проектів нормативно-правових актів, підготовлених структурними підрозділами органів Обухівської міської ради та її виконавчого комітету, погоджує (візує) їх за наявності віз керівників заінтересованих структурних підрозділів; 
  5) переглядає разом із структурними підрозділами органів місцевого самоврядування акти та інші документи з питань, що належать до його компетенції, з метою приведення їх у відповідність із законодавством; 
  6) інформує міського голову про необхідність вжиття заходів для внесення змін до актів та інших документів, визнання їх такими, що втратили чинність, або скасування; 
  7) разом із заінтересованими структурними підрозділами органів місцевого самоврядування узагальнює практику застосування законодавства у відповідній сфері, готує пропозиції щодо його вдосконалення, подає їх на розгляд міського голови для вирішення питання щодо підготовки проектів актів та інших документів, внесення їх в установленому порядку до органу, уповноваженого приймати такі акти; 
  8) розглядає проекти актів та інших документів, які надійшли для погодження, з питань, що належать до компетенції органів місцевого самоврядування, та готує пропозиції до них; 
  9) організовує роботу, пов'язану з укладенням договорів (контрактів), бере участь у їх підготовці та здійсненні заходів, спрямованих на виконання договірних зобов'язань, забезпеченні захисту майнових прав і законних інтересів органів місцевого самоврядування, а також погоджує (візує) проекти договорів за наявності погодження (візи) керівників заінтересованих структурних підрозділів; 
  10) організовує претензійну та позовну роботу, здійснює контроль за її проведенням; 
  11) проводить разом із заінтересованими структурними підрозділами аналіз результатів господарської діяльності органів місцевого самоврядування, вивчає умови і причини виникнення непродуктивних витрат, порушення договірних зобов'язань, а також стан дебіторської та кредиторської заборгованості; 
  12) аналізує матеріали, що надійшли від правоохоронних і контролюючих органів, результати позовної роботи, а також отримані за результатами перевірок, ревізій, інвентаризацій дані статистичної звітності, що характеризують стан дотримання
законності органами місцевого самоврядування, готує правові висновки за фактами виявлених правопорушень та бере участь в організації роботи з відшкодування збитків; 
  13) подає пропозиції міському голові про притягнення до відповідальності працівників, з вини яких заподіяна шкода (якщо це не віднесено до компетенції іншого структурного підрозділу); 
  14) сприяє правильному застосуванню актів законодавства про працю, у разі невиконання або порушення їх вимог подає міському голові письмовий висновок з пропозиціями щодо усунення таких порушень; 
  15) здійснює методичне керівництво правовою роботою в органах місцевого самоврядування, на підприємствах, що належать до сфери його управління, перевіряє стан правової роботи та подає пропозиції на розгляд міського голови щодо її поліпшення, усунення недоліків у правовому забезпеченні діяльності органів, вживає заходів до впровадження новітніх форм і методів діяльності юридичного відділу, виконання актів Мін'юсту та його територіальних органів; 
  16) збирає інформацію про офіційне оприлюднення актів законодавства в друкованих виданнях; 
  17) визначає разом із заінтересованими структурними підрозділами потребу в юридичних кадрах підприємств, що належать до сфери управління органів місцевого самоврядування; 
  18) організовує і проводить роботу, пов'язану з підвищенням кваліфікації працівників юридичних служб органів місцевого самоврядування та підприємств, що належать до сфери його управління, роз'яснює застосування законодавства, надає правові консультації з питань, що належать до компетенції органів, а також за дорученням міського голови розглядає звернення громадян, звернення та запити народних депутатів України; 
  19) здійснює заходи, спрямовані на підвищення рівня правових знань працівників органів місцевого самоврядування; 
  20) забезпечує в установленому порядку представлення інтересів органів місцевого самоврядування в судах та інших органах. 
  21) Юридичний відділ складає план роботи на рік та місячні плани роботи.

11. Покладення на юридичний відділ обов'язків, що не належать або виходять за межі його компетенції, не допускається.

12. Юридичний відділ виконавчого комітету Обухівської міської ради має право: 
  1) перевіряти дотримання законності структурними підрозділами органів місцевого самоврядування та підприємствами, що належать до сфери їх управління; 
  2) одержувати в установленому порядку для виконання покладених на нього завдань необхідні документи, інформацію, довідки, розрахунки, інші матеріали від посадових осіб структурних підрозділів органів місцевого самоврядування і підприємств, що належать до сфери їх управління.   З метою забезпечення своєчасного виконання завдань, які потребують оперативного вжиття відповідних заходів, посадові особи зобов'язані невідкладно подавати необхідні матеріали на вимогу юридичного відділу; 
  3) залучати за згодою керівників структурних підрозділів органів місцевого самоврядування спеціалістів з метою підготовки проектів нормативно-правових актів та інших документів, а також розроблення і здійснення заходів, які проводяться юридичним відділом відповідно до покладених на нього завдань; 
  4) інформувати міського голову про покладення на юридичний відділ обов'язків, що виходять за межі його компетенції, а також про випадки неподання або несвоєчасного подання на вимогу юридичного відділу необхідних матеріалів посадовими особами структурних підрозділів органів місцевого самоврядування і підприємств, що належать до сфери їх управління.

13. Виконавчий комітет  зобов'язаний створювати умови для належної роботи і підвищення кваліфікації працівників юридичного відділу, забезпечувати їх приміщенням, телефонним та електронним зв'язком, сучасними комп'ютерами та оргтехнікою, транспортом для виконання службових обов'язків, нормативно-правовими актами і довідковими матеріалами, іншими посібниками та літературою з правових питань, електронною системою інформаційно-правового забезпечення, а також доступом до інформаційних баз. 
14. Підвищення кваліфікації працівників юридичного відділу організовує Мін'юст та його територіальні органи. 
15. На посаду начальника юридичного відділу, призначається особа з вищою юридичною освітою за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста і стажем роботи за фахом на державній службі або службі в органах місцевого самоврядування – не менше 3 років або за фахом на керівних посадах в інших сферах не менш як 4 роки. 
16. Начальник юридичного відділу: 
  1) забезпечує виконання завдань, покладених на юридичний відділ;
  2) здійснює контроль та координує діяльність юридичних служб підприємств, що належить до сфери управління органів місцевого самоврядування; 
  3) подає пропозиції міському голові, щодо прийняття на роботу, переведення, звільнення працівників юридичного відділу , керівників і працівників юридичних служб підприємств, що належать до сфери управління органів місцевого самоврядування, їх заохочення або притягнення до відповідальності згідно із законодавством. 
  4) призначається на посаду та звільняється з неї міським головою згідно з чинним законодавством;
  5) має право: за дорученням міського голови представляти раду та виконавчий комітет в органах виконавчої влади, органах місцевого самоврядування, підприємствах, установах, організаціях з питань, що відносяться до його компетенції. Одержувати в установленому порядку від виконавчих органів ради, підвідомчих підприємств установ і організацій інформацію та матеріали щодо бухгалтерського обліку, звіту і контролю. Залучати фахівців органів державної влади, органів місцевого самоврядування підприємств, установ, організацій( за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що належить до його компетенції. Вносити міському голові пропозиції щодо вдосконалення роботи;
   6) повинен знати: Конституцію України, Бюджетний кодекс України;закони України: «Про державну службу», «Про службу в органах місцевого самоврядування;, законодавство про боротьбу з корупцією, та інші закони з питань організації та діяльності органів місцевого самоврядування, укази і розпорядження Президента України, постанови Верховної Ради України, постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України, розпорядчі документи, методичні матеріали фінансових і контрольно-ревізійних органів з що стосуються діяльності відділу; практику застосування нормативно-правових актів щодо напрямку діяльності відділу; державну політику у сфері юридичного забезпечення; основи регіонального управління, економіки та управління персоналом, основи політології та ринку праці, організації праці та управління; форми та методи роботи із ЗМІ; інструкцію з діловодства у відповідному органі місцевого самоврядування; основи психології; фінансів; правила внутрішнього трудового розпорядку, правила ділового етикету; правила охорони праці та протипожежної безпеки; основні програми роботи на комп’ютері; державну мову.
   7)несе відповідальність за невиконання, неякісне або несвоєчасне виконання своїх посадових обов’язків, бездіяльність або невикористання наданих йому прав, порушення вимог загальних правил поведінки державного службовця та обмежень, пов’язаних з  прийняттям на службу в органах місцевого самоврядування та її проходженням.

 Відділ утримується за рахунок міського бюджету.