Обухівський міський голова

Левченко Олександр Миколайович

Левченко
Олександр Миколайович

Управління ПФУ в м. Обухів
Міськрайонний центр зайнятості
ДПІ в Обухівському районі
Житлово-комунальне господарство
Обухівський РВ ГУ ДСНС України в Київській області

Посилання на офіційні сайти:

Офіційне Інтернет-представництво Президента України
Кабінет міністрів України
Верховна рада України
Київська обласна державна адміністрація
Конституція України
Інвестиційний сайт Київської області

 

 

 

Земельний відділ

Стрілець Анатолій Васильович 
Начальник земельного відділу 

 м. Обухів, вул. Київська, 10
 5-05-09
 obuhivzem@ukr.net


   ПОЛОЖЕННЯ

Земельний відділ виконавчого комітету Обухівської міської ради

  1. Земельний відділ виконавчого комітету Обухівської міської ради (далі - відділ) створюється рішенням міської ради у межах затвердженої нею структури та штатів для здійснення повноважень, що належать до відання виконавчих органів міської ради у сфері регулювання земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища. Відділ земельних ресурсів підзвітний та підконтрольний Обухівській міській раді і підпорядкований міському голові та виконавчому комітету.
  2. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, наказами Держкомзему України, а також: Положенням про міський земельний відділ та рішеннями Обухівської міської ради. Відділ очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади Обухівським міським головою.
  3. Діяльність відділу  координується заступником міського голови згідно з розподілом обов’язків.
  4. Основними завданнями відділу є:
- реалізація державної політики у сфері регулювання земельних відносин;
- участь у розробленні та здійсненні заходів щодо розвитку ринку земель;
- участь в організації і здійсненні землеустрою та моніторингу земель на території міської ради;
- участь у розробленні і виконанні загальнодержавних, регіональних та міських програм у сфері використання і охорони земель, охорони довкілля, здійснення землеустрою та моніторингу земель, ведення державного земельного кадастру, приватизації земельних ділянок;
- підготовка матеріалів та проектів рішень у сфері регулювання земельних відносин на розгляд виконкому та міської ради.

  5. Відділ відповідно до покладених на нього завдань:
 1) реалізує державну політику та вносить відповідним органам державної влади та місцевого самоврядування пропозиції щодо вдосконалення законодавства з питань регулювання земельних відносин, розпорядження землями державної та комунальної власності, державного контролю за використанням і охороною земель, здійснення землеустрою та моніторингу земель.
 2) готує матеріали та проекти рішень і вносить на  розгляд виконкому та сесії міської ради пропозиції щодо:
- встановлення ставок земельного податку;
- розмірів плати за користування природними ресурсами;
- викупу земель;
- надання земель під забудову;
- організації і здійснення землеустрою та моніторингу земель;
- передачі земельних ділянок у власність;
- надання земельних ділянок у користування;
- вилучення земельних ділянок;
- продаж земель несільськогосподарського призначення;
- обмеження, тимчасовій забороні (зупиненню) використання земель громадянами та юридичними особами у разі порушення ними вимог земельного законодавства;
- до районної ради щодо встановлення і зміни меж сіл та міста;
- вирішення земельних спорів;
- організації територій і об’єктів природно-заповідного фонду місцевого значення;
- погодження питань про надання дозволу на спеціальне використання природних ресурсів загальнодержавного значення;
- розміщення зовнішньої реклами;
- вирубки зелених насаджень;
- вирішення інших питань у галузі земельних відносин відповідно до чинного законодавства.
3) здійснює в межах своїх повноважень контроль за додержанням вимог земельного та природного законодавства, використанням та охороною земель, в тому числі встановленого порядку викупу, вилучення і надання земельних ділянок, режиму використання земельних ділянок власниками і землекористувачами відповідно до їх цільового призначення та умов надання;
4)бере участь у виконанні загальнодержавних і регіональних програм у сфері використання і охорони земель, здійснення землеустрою та моніторингу земель, приватизації земельних ділянок;
5) створює умови для раціонального та економічно обґрунтованого використання земель міст та сіл міської ради;
6) вносить пропозиції щодо розроблення і здійснення організаційних, економічних, екологічних та інших заходів, спрямованих на раціональне використання земель, їх захист від шкідливого антропогенного впливу, забезпечення додержання режиму використання земель природоохоронного, оздоровчого, рекреаційного та історико-культурного призначення;
7) здійснює заходи щодо розвитку ринку земель;
8) забезпечує через укладення договорів проведення нормативної грошової оцінки земель і земельних ділянок, подає районному управлінню земельних ресурсів пропозиції щодо вдосконалення методики та порядку виконання таких робіт;
9) видає юридичним та фізичним особам довідки про наявність земельних ділянок та інших довідок, передбачених чинним законодавством;
10) організовує виконання землевпорядних робіт;
11) бере участь у виборі земельних ділянок під розміщення об'єктів і споруд та вносить виконкому та міській раді пропозиції щодо погодження місця їх розташування, викупу та вилучення земель, передачі земельних ділянок у власність та надання у користування, в тому числі на умовах оренди;
12)  вносить районному управлінню земельних ресурсів пропозиції щодо вдосконалення обліку та звітності у сфері використання і охорони земель, підвищення родючості ґрунтів, здійснення землеустрою та моніторингу земель, ведення державного земельного кадастру;
13) бере участь в організації та проведенні земельних аукціонів та конкурсів;
14) забезпечує ефективне використання збереження майна;
15) організовує розгляд звернень громадян з питань, що належать до його компетенції в тому числі і земельних спорів, забезпечує в межах своїх повноважень виявлення та усунення причин, що породжують скарги громадян;
16) інформує населення щодо вилучення( викупу), надання земельних ділянок;
17) в семиденний термін після проведення чергової сесії міської ради,- на якій розглядалися питання регулювання земельних відносин, готує, оформляє рішення, підписує його у міського голови та робить витяги з даного рішення для юридичних та фізичних осіб. Після цього видає дані витяги з рішень сесій міської ради юридичним та фізичним особам згідно з книгою реєстрації видачі витягів з рішень;
18) здійснює контроль за справлянням плати за землю;
19) готує пропозиції на розгляд сесії міської ради та відповідних державних органів про оголошення природних та інших об’єктів, що мають екологічну, історичну, культурну або наукову цінність – пам’ятниками природи, історії або культури, що охороняються законом;
20) здійснює інші функції, необхідні для виконання покладених на нього завдань.
6. Відділ має право:
1) одержувати в установленому законодавством порядку від місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, а також від підприємств, установ та організацій інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;
2) залучати підприємства, установи та організації (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що належать до його компетенції.
7. Відділ у процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє з органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями, об'єднаннями громадян.
8. Начальник відділу:
 - здійснює керівництво діяльністю відділу, несе персональну відповідальність перед Обухівським міським головою за виконання покладених на відділ завдань і функцій;
 - забезпечує в межах своєї компетенції контроль за станом справ у сфері діяльності відділу, вживає заходів до його поліпшення;
 - здійснює інші повноваження, передбачені законодавством та положенням про відділ.
Має право: за дорученням міського голови представляти раду та виконавчий комітет в органах виконавчої влади, органах місцевого самоврядування, підприємствах, установах, організаціях з питань, що відносяться до його компетенції. Одержувати в установленому порядку від виконавчих органів ради, підвідомчих підприємств установ і організацій інформацію та матеріали що, що стосуються роботи відділу. Залучати фахівців органів державної влади, органів місцевого самоврядування підприємств, установ, організацій( за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що належить до його компетенції. Вносити міському голові пропозиції щодо вдосконалення роботи.;

Повинен знати: Конституцію України, Бюджетний кодекс України;закони України: «Про державну службу», «Про службу в органах місцевого самоврядування;, законодавство про боротьбу з корупцією, та інші закони з питань організації та діяльності органів місцевого самоврядування, укази і розпорядження Президента України, постанови Верховної Ради України, постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України, розпорядчі документи, методичні матеріали фінансових і контрольно-ревізійних органів з що стосуються діяльності відділу; практику застосування нормативно-правових актів щодо напрямку діяльності відділу; державну політику у сфері земельних ресурсів; основи регіонального управління, економіки та управління персоналом, основи політології та ринку праці, організації праці та управління; форми та методи роботи із ЗМІ; інструкцію з діловодства у відповідному органі місцевого самоврядування; основи психології; фінансів; правила внутрішнього трудового розпорядку, правила ділового етикету; правила охорони праці та протиппожежної безпеки; основні програми роботи на комп’ютері; державну мову.
Несе відповідальність за невиконання, неякісне або несвоєчасне виконання своїх посадових обов’язків, бездіяльність або невикористання наданих йому прав, порушення вимог загальних правил поведінки державного службовця та обмежень, пов’язаних з прийняттям на службу в органах місцевого самоврядування та її проходженням.
На посаду начальника відділу, призначається особа з вищою освітою відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста і стажем роботи за фахом на державній службі або службі в органах місцевого самоврядування – не менше 3 років або за фахом на керівних посадах в інших сферах не менш як 4 роки.
10. Відділ утримується за рахунок міського бюджету.Рішення № 552 "Про внесення змін до рішення Обухівської міської ради  від 22.02.2007 року №100 -12-V «Про орендну плату за землю на території Обухівської міської ради та до Типового договору про оренду землі, затвердженого рішенням міської ради» ( з наступними змінами)"