Обухівський міський голова

Левченко Олександр Миколайович

Левченко
Олександр Миколайович

Управління ПФУ в м. Обухів
Міськрайонний центр зайнятості
ДПІ в Обухівському районі
Житлово-комунальне господарство
Обухівський РВ ГУ ДСНС України в Київській області

Посилання на офіційні сайти:

Офіційне Інтернет-представництво Президента України
Кабінет міністрів України
Верховна рада України
Київська обласна державна адміністрація
Конституція України
Інвестиційний сайт Київської області

Зворотній зв'язок
Чтобы воспользоваться формой, включите поддержку JavaScript и Cookies в браузере.

 

 

Земельний відділ

Стрілець Анатолій Васильович 
Начальник земельного відділу 

Адреса: м. Обухів, вул. Київська, 10
Телефон: 5-05-09
E-mail: obuhivzem@ukr.net


   ПОЛОЖЕННЯ

Земельний відділ виконавчого комітету Обухівської міської ради

  1. Земельний відділ виконавчого комітету Обухівської міської ради (далі - відділ) створюється рішенням міської ради у межах затвердженої нею структури та штатів для здійснення повноважень, що належать до відання виконавчих органів міської ради у сфері регулювання земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища. Відділ земельних ресурсів підзвітний та підконтрольний Обухівській міській раді і підпорядкований міському голові та виконавчому комітету.
  2. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, наказами Держкомзему України, а також: Положенням про міський земельний відділ та рішеннями Обухівської міської ради. Відділ очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади Обухівським міським головою.
  3. Діяльність відділу  координується заступником міського голови згідно з розподілом обов’язків.
  4. Основними завданнями відділу є:
- реалізація державної політики у сфері регулювання земельних відносин;
- участь у розробленні та здійсненні заходів щодо розвитку ринку земель;
- участь в організації і здійсненні землеустрою та моніторингу земель на території міської ради;
- участь у розробленні і виконанні загальнодержавних, регіональних та міських програм у сфері використання і охорони земель, охорони довкілля, здійснення землеустрою та моніторингу земель, ведення державного земельного кадастру, приватизації земельних ділянок;
- підготовка матеріалів та проектів рішень у сфері регулювання земельних відносин на розгляд виконкому та міської ради.

  5. Відділ відповідно до покладених на нього завдань:
 1) реалізує державну політику та вносить відповідним органам державної влади та місцевого самоврядування пропозиції щодо вдосконалення законодавства з питань регулювання земельних відносин, розпорядження землями державної та комунальної власності, державного контролю за використанням і охороною земель, здійснення землеустрою та моніторингу земель.
 2) готує матеріали та проекти рішень і вносить на  розгляд виконкому та сесії міської ради пропозиції щодо:
- встановлення ставок земельного податку;
- розмірів плати за користування природними ресурсами;
- викупу земель;
- надання земель під забудову;
- організації і здійснення землеустрою та моніторингу земель;
- передачі земельних ділянок у власність;
- надання земельних ділянок у користування;
- вилучення земельних ділянок;
- продаж земель несільськогосподарського призначення;
- обмеження, тимчасовій забороні (зупиненню) використання земель громадянами та юридичними особами у разі порушення ними вимог земельного законодавства;
- до районної ради щодо встановлення і зміни меж сіл та міста;
- вирішення земельних спорів;
- організації територій і об’єктів природно-заповідного фонду місцевого значення;
- погодження питань про надання дозволу на спеціальне використання природних ресурсів загальнодержавного значення;
- розміщення зовнішньої реклами;
- вирубки зелених насаджень;
- вирішення інших питань у галузі земельних відносин відповідно до чинного законодавства.
  3) здійснює в межах своїх повноважень контроль за додержанням вимог земельного та природного законодавства, використанням та охороною земель, в тому числі встановленого порядку викупу, вилучення і надання земельних ділянок, режиму використання земельних ділянок власниками і землекористувачами відповідно до їх цільового призначення та умов надання;
  4)бере участь у виконанні загальнодержавних і регіональних програм у сфері використання і охорони земель, здійснення землеустрою та моніторингу земель, приватизації земельних ділянок;
   5) створює умови для раціонального та економічно обґрунтованого використання земель міст та сіл міської ради;
  6) вносить пропозиції щодо розроблення і здійснення організаційних, економічних, екологічних та інших заходів, спрямованих на раціональне використання земель, їх захист від шкідливого антропогенного впливу, забезпечення додержання режиму використання земель природоохоронного, оздоровчого, рекреаційного та історико-культурного призначення;
  7) здійснює заходи щодо розвитку ринку земель;
  8) забезпечує через укладення договорів проведення нормативної грошової оцінки земель і земельних ділянок, подає районному управлінню земельних ресурсів пропозиції щодо вдосконалення методики та порядку виконання таких робіт;
  9) видає юридичним та фізичним особам довідки про наявність земельних ділянок та інших довідок, передбачених чинним законодавством;
  10) організовує виконання землевпорядних робіт;
  11) бере участь у виборі земельних ділянок під розміщення об'єктів і споруд та вносить виконкому та міській раді пропозиції щодо погодження місця їх розташування, викупу та вилучення земель, передачі земельних ділянок у власність та надання у користування, в тому числі на умовах оренди;
  12)  вносить районному управлінню земельних ресурсів пропозиції щодо вдосконалення обліку та звітності у сфері використання і охорони земель, підвищення родючості ґрунтів, здійснення землеустрою та моніторингу земель, ведення державного земельного кадастру;
  13) бере участь в організації та проведенні земельних аукціонів та конкурсів;
  14) забезпечує ефективне використання збереження майна;
  15) організовує розгляд звернень громадян з питань, що належать до його компетенції в тому числі і земельних спорів, забезпечує в межах своїх повноважень виявлення та усунення причин, що породжують скарги громадян;
  16) інформує населення щодо вилучення( викупу), надання земельних ділянок;
  17) в семиденний термін після проведення чергової сесії міської ради,- на якій розглядалися питання регулювання земельних відносин, готує, оформляє рішення, підписує його у міського голови та робить витяги з даного рішення для юридичних та фізичних осіб. Після цього видає дані витяги з рішень сесій міської ради юридичним та фізичним особам згідно з книгою реєстрації видачі витягів з рішень;
  18) здійснює контроль за справлянням плати за землю;
  19) готує пропозиції на розгляд сесії міської ради та відповідних державних органів про оголошення природних та інших об’єктів, що мають екологічну, історичну, культурну або наукову цінність – пам’ятниками природи, історії або культури, що охороняються законом;
  20) здійснює інші функції, необхідні для виконання покладених на нього завдань.
6. Відділ має право:
1) одержувати в установленому законодавством порядку від місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, а також від підприємств, установ та організацій інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;
2) залучати підприємства, установи та організації (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що належать до його компетенції.
7. Відділ у процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє з органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями, об'єднаннями громадян.
8. Начальник відділу:
 - здійснює керівництво діяльністю відділу, несе персональну відповідальність перед Обухівським міським головою за виконання покладених на відділ завдань і функцій;
 - забезпечує в межах своєї компетенції контроль за станом справ у сфері діяльності відділу, вживає заходів до його поліпшення;
 - здійснює інші повноваження, передбачені законодавством та положенням про відділ.
Має право: за дорученням міського голови представляти раду та виконавчий комітет в органах виконавчої влади, органах місцевого самоврядування, підприємствах, установах, організаціях з питань, що відносяться до його компетенції. Одержувати в установленому порядку від виконавчих органів ради, підвідомчих підприємств установ і організацій інформацію та матеріали що, що стосуються роботи відділу. Залучати фахівців органів державної влади, органів місцевого самоврядування підприємств, установ, організацій( за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що належить до його компетенції. Вносити міському голові пропозиції щодо вдосконалення роботи.;

 Повинен знати: Конституцію України, Бюджетний кодекс України;закони України: «Про державну службу», «Про службу в органах місцевого самоврядування;, законодавство про боротьбу з корупцією, та інші закони з питань організації та діяльності органів місцевого самоврядування, укази і розпорядження Президента України, постанови Верховної Ради України, постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України, розпорядчі документи, методичні матеріали фінансових і контрольно-ревізійних органів з що стосуються діяльності відділу; практику застосування нормативно-правових актів щодо напрямку діяльності відділу; державну політику у сфері земельних ресурсів; основи регіонального управління, економіки та управління персоналом, основи політології та ринку праці, організації праці та управління; форми та методи роботи із ЗМІ; інструкцію з діловодства у відповідному органі місцевого самоврядування; основи психології; фінансів; правила внутрішнього трудового розпорядку, правила ділового етикету; правила охорони праці та протиппожежної безпеки; основні програми роботи на комп’ютері; державну мову.
 Несе відповідальність за невиконання, неякісне або несвоєчасне виконання своїх посадових обов’язків, бездіяльність або невикористання наданих йому прав, порушення вимог загальних правил поведінки державного службовця та обмежень, пов’язаних з прийняттям на службу в органах місцевого самоврядування та її проходженням.
 На посаду начальника відділу, призначається особа з вищою освітою відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста і стажем роботи за фахом на державній службі або службі в органах місцевого самоврядування – не менше 3 років або за фахом на керівних посадах в інших сферах не менш як 4 роки.
 10. Відділ утримується за рахунок міського бюджету.


 

Рішення № 552 "Про внесення змін до рішення Обухівської міської ради  від 22.02.2007 року №100 -12-V «Про орендну плату за землю на території Обухівської міської ради та до Типового договору про оренду землі, затвердженого рішенням міської ради» ( з наступними змінами)"